Protokoll styrelsemöte

Datum:         måndag 20 juni 2022

Tid:             18.00

Plats:           Anders Nilsson, Berg

Närvarande: Anders Nilsson (Ordf.), Lars Christofferson, Dick Jonsson, Eddie Uggla, Åke Wester, Leif Ånell, Anders Carlsson, Thomas Abrahamsson och Ulf Johansson

 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet diskuterades, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi

Kassan är god, årets försäljning av fiskekort ökade med ca 5 000 kr jämfört med samma period för förra året.

 

 1. Fiskeregler

Beslutades att följande fiskeregler nedan gäller:

 • Fiske är förbjudet i fiskehamnen vid Kungsbro, från landsvägsbron ner till båtbryggans slut. Kartan på hemsidan uppdateras av Thomas.
 • Det är tillåtet med max 4 st fiskedrag i vattnet per fiskekort och max 6 st fiskedrag totalt i vattnet per båt.
 • Vid fisketävlingar kan speciella fiskeregler och undantag diskuteras, kontakta styrelsen.
 • Styrelsen har på förekommen anledning fått frågan från fisketillsynen om det är riktigt att företaget Upplevs personal har rätt att bedriva fiske, t.ex. i demonstrationssyfte med kunder, utan fiskekort. Detta är inte tillåtet.
 • För ytterligare information kontakta RFVOF:s ordförande Andres Nilsson. 
 1. Användning av disponibla medel
 • Mötet beslutade att det kommer att ske en utsättning av gös i höst.
 • Ett referensfiske ska genomföras i syfte att kontrollera fiskpopulationens utveckling och dess fördelning. Ordföranden tar fram ett underlag som inkluderar bla nors och andra bestånd utsatta för mellanskarvens predation.
 • Den tidigare vanligt förekommande fiskarten nors har på några år i princip helt försvunnit från sjön, troligen på grund av predation av mellanskarv. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att stimulera norsleken alternativt kläcka och återsätta nors. Thomas kontaktar expert inom fiskodling på Hökensås Sportfiske för vidare diskussion.
 • Översvämning av strandängarna. Våtmarker behövs för den naturliga fiskreproduktionen men också för att vår ansvarsskyddade art rödspoven ska kunna lyckas med sin häckning. Åke kontaktar Linköpings ornitologer och den Ornitologiska föreningen i Östergötland för eventuell samverkan.
 • Åke kontaktar Älvräddarna för råd och eventuellt samarbete om strandängarna.
 • Thomas kontaktar Sportfiskarna om strandängarna, gällande vattendom och juridiskt stöd från deras organisation
 • Ordföranden undersöker möjligheterna att leda ål med hjälp av luft-bubbel-barriär från Roxen in i Göta Kanal vid Norsholm.
 1. PFAS, läkemedel, hormoner mm

Det har framkommit att PFAS-värden är otillfredsställande i Stångån, Tinnerbäcken och Slakaån. Dick kontaktar Länsstyrelsen Östergötland för att skapa klarhet i frågan.

 1. Rapporter
 • Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Åke och Dick redogjorde för ett väl genomfört årsmöte.
 • Samråd Sveriges Fiskevattenägareförbund. Åke och Leif redogjorde för ett konstruktivt möte. Vi kommer att utveckla vårt samarbete med förbundet bla i syfte att uppdatera vårt medlemsregister via tjänsten fiskerätt.se. Thomas kommer ta upp detta med förbundet.
 • Rapporterna från Pike Trolling Cup och Fritidsfiskarna diskuterades.

 

 1. Övriga frågor
 • Försäljningen av pappersfiskekort kommer att följas upp av Anders S.
 • Med tanke på skarvens fiskpredation, väcktes frågan huruvida Tekniska verken kommer att engagera sig i fiskodling. Tidigare bedrevs fiskodling bla i Grensholm och Fröstorp. Det kanske är något som Länsstyrelsen kan tänkas stödja i enlighet med förvaltningsplanen för kinesisk mellanskarv. Dick följer upp.
 • Det noterades att fiskräknaren vid Nykvarn inte verkar fungera.
 • Lions Club ska vidtalas för att få deras båthamn i Kungsbro i ordning, då det där finns övergivna båtar med tillhörande utombordsmotorer under vattenytan
 • Den gamla broschyren om fiskeregler mm i Roxen ska tas bort både från hemsida och som utdelningsbar pappersbroschyr. Befintliga plåtskyltar ska uppdateras med dekal med tilläggsinformation, QR-kod mm. Målsättningen med användningen av fiskeintäkterna ska också tydliggöras. Thomas håller i detta.
 • Länsstyrelsen har bildat ett eget vattenråd. Roxens fiskevårdsområdesförening är ej vidtalade och ställer sig därför mycket kritiska till detta och kommer inte att medverka i det. Föreningen har utsett Eddie Uggla att vara vår kontaktman mot det nya vattenrådet.
 • Tekniska Verken har fått ledningsrätten till att lägga ned en VA-ledning över Roxens botten från Roxenbaden till Berg. Långa sträckor kommer ledningen att gå strax under vattenytan och över den fredade gösens lekbottnar. Vi har vid upprepade tillfällen påtalat de stora riskerna med ledningen och har överklagat denna, men förgäves. Vi kommer att fortsätta detta arbete och vi förespråkar en markledning under en ny cykelväg utmed Roxen.

 

 1. Nästa möte

    Datum:        29 augusti

      Tid:               18:00

    Plats:            Anders Nilsson, Berg