Datum:   måndag 29 augusti 2022

Tid:         18.00

Plats:      Anders Nilsson, Berg

 Närvarande: Anders Nilsson, Lars Christofferson, Eddie Uggla, Dick Jonsson, Åke Wester, Leif Ånell, Anders Carlsson och Thomas Abrahamsson. 

 1. Mötets öppnande
 • Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
 1. Föregående protokoll
 • Tillstånd har erhållits för utsättning av gös. Gösungar har observerats i Roxen vilket tyder på gott resultat.
 • Föreningen har inlett diskussioner med odlingsanläggningen Hökensås Sportfiske om möjligheter till kläckning av nors..
 • Diskussionerna med partners om översvämning av strandängarna fortsätter.
 • Olika alternativ för att leda ål förbi kraftverken undersöks.
 • Diskussioner ska återupptas med Länsstyrelsen om PFAS m.fl. ämnen i Stångån, Tinnerbäcken och Slakaån.
 • Försäljningen av pappersfiskekort ska följas upp.
 • En diskussion genomförs med Lions Club om båthamnen i Kungsbro.
 • Protokollet lades till handlingarna.
 1. Ekonomi
 • Ekonomin är god, årets försäljning av fiskekort uppgår till 1 195 st fiskekort.
 • En tydlig Corona-effekt kan noteras föregående år, försäljningen ökade markant.
 • En uppdatering av medlemsregistret avseende ägare, kontaktuppgifter och areal mm kommer att genomföras i samarbete med Lantmäteriet, Sveriges Fiskevattenägarförbund via deras tjänst Fiskerätt.se och Håkan Söderberg.
 1. VA-ledningen i Roxen
 • Föreningen planerar tillsammans med aktionsgruppen i Roxenbaden ett möte med Tekniska verken. Avsikten med mötet är att diskutera bildandet av ett verksamhetsområde för Roxenbadens VA-anslutning och stoppa den tänkta VA-ledningen i Roxen.
 1. Annonsering i Ljungsbronytt
 • Föreningen kommer att informera om sitt fisk- och vattenvårdsprogram ”Rädda Roxen” i en serie artiklar i den lokala tidningen Ljungsbronytt i syfte att sprida information om föreningens arbete och stimulera till diskussion om Roxens status och framtid.
 1. Övriga frågor
 • Då fisketillsynen rapporterat flera fall av olovligt fiske tas beslut att detta framöver kommer att polisanmälas.
 • Skador på fiskeredskap har noterats. Information om yrkesfisket och användningen av olika former av fiskeredskap kommer att spridas genom utskick inom iFiskes system till köpare av fiskekort och på föreningens hemsida.
 • Andreas Brand (Upplev) kommer att genomföra en fisketävling i höst, av karaktären familjetävling. Föreningen kommer att skänka ett årskort till vinnarna (alla i laget) och halvårskort de som placerar sig  2:a och 3:a.
 • Föreningen kommer att bjuda in partners till ett samråd för att diskutera hur man kan förbättra vattenkvaliteten, fisksamhället och den biologiska mångfalden i Roxen med angränsande vattendrag. Samrådet kommer att ske i anslutning till nästkommande styrelsemöte.
 • Vattenrådet för övre Motala ström har inskränkt sin verksamhet och har inte informerat föreningen om sin verksamhetsinriktning.
 • Åke Wester meddelade att han vill trappa ner sitt engagemang i styrelsen. 
 1. Nästa styrelsemöte och samråd
 • Datum:  onsdag 28 september
 • Tid:       18:00 respektive 19:00
 • Plats:     Stjärnvallen, Stjärnorp