Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum och plats: onsdag 28 september 2022 18:00, Stjärnvallen, Stjärnorp

 

Närvarande: Anders Nilsson (Ordf), Eddie Uggla, Åke Wester, Leif Ånell, Anders Carlsson och Thomas Abrahamsson (tf Sekr).

 

 1. Mötets öppnande
 • Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
 1. Föregående protokoll
 • Protokollet lades till handlingarna.
 1. Ekonomi
 • Föreningens kassör rapporterar att ekonomin är god.
 1. Övriga frågor
 • Styrelsen beslutade att skicka en representant från Roxens FVOF till Fiskeforum 2022, 19 oktober, om någon har möjlighet att åka dit. Dick ska tillfrågas.
 • Styrelsen ska ta upp ett förslag på stämman angående arvoden till styrelsen, förslagsvis en ersättning på 500:- per tillfälle.
 • Specialuppdrag
  • Styrelsen ser ett behov av ökat fokus på fisk-vårdande uppdrag med insatser inom dels ökad samordning av skarvjakten, dels fisketillsynen.
  • Som ansvarig för skarvjaktssamordning valdes Anders Carlsson och för fisketillsynen Leif Ånell.
  • Beslut togs att ersätta de ansvariga med 5000:- per år. Avrapportering inom respektive område skall ske på styrelsemöten.
 • Uppdrag gavs till Thomas Abrahamsson att vidare undersöka hur föreningen ska ansluta sig till Fiskerätt.se Förslag är att Thomas genomför en första administrativ inläggning av kända fiskerättsägare i tjänstens mall, mot en ekonomisk ersättning per nedlagd timme. Timpris kommer att sättas marknadsmässigt.
 • Föreningens traditionsenliga julbord kommer hållas för styrelsen och för personer som har viktiga roller inom verksamheten, t.ex. fisketillsyn, tisdagen den 6 Dec 2022.
 • Lokal Fisketävling på Roxen 26/10 diskuterades och fisketillsynen skall informeras.
 • Diskussion med representant för Blå Roxen, Lars Björkman, angående Roxens tillstånd gällande bland annat vattenpest och framför allt den låga vattennivån. Båda föreningarna önskar permanent återställa Roxen till en mer naturlig, högre nivå. De senaste åren har sjön tappats – i föreningens tyckte – onödigt och onormalt mycket med följd att sjön blir problematisk för båttrafik, sportfisket och gynnar invasiva arter framförallt vattenpest och skarv.
  • Frågor som bordlades till nästa möte
   • Beslut om arvode till inbjudna personer som håller föredrag/diskuterar RFVOF-frågor.

   

  1. Nästa möte

   

  • Datum: måndag 24 oktober
  • Tid: 18:00
  • Plats: Anders Nilsson, Berg