Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:               måndag 14 februari 2022

Tid:                     18.00

Plats:                  Anders Nilsson, Berg

 

Närvarande:    Anders Nilsson, Eddie Uggla, Åke Wester, Leif Ånell, Dick Jonsson

 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi

Den ekonomiska ställningen är god. Intäkterna från försäljning av fiskekort ökade. Kostnaderna ligger på samma nivå som tidigare. Avsättningar har reserverats för fiskefrämjande och fiskevårdande insatser.

 

 1. Fiske, kort och tillsyn
 • Diskussion ska genomföras med försäljare av papperskort om digital försäljning och redovisning kortintäkter.
 • Beslutades att årsmötet får ta ställning till förslag på arvodering för tillsynsinsatser.
 • Beslutades om att betala ersättning till fisketillsynsmän som genomgått godkänd utbildning samt täcka kostnader för bränsle mm.
 • Information om fisketävlingar, regler och villkor kommer att publiceras på hemsidan.

 

 1. Fiskevårdande och fiskefrämjande åtgärder
 • Åtgärder mot kinesisk mellanskarv prioriteras. Inköp av ammunition, bulvaner skjutskydd och maskeringsnät liksom ersättning till jägare för bränslekostnader mm.
 • Stödutsättning av sättål, samarbete med Glans FVOF.
 • Stödutsättning av gös.
 • Diskutera med länsstyrelsen om hur vi kan få tillbaka norsen.
 • Diskutera med länsstyrelsen och kommunen om hur vi kan få bort den smala vattenpesten.
 • Beslutades att söka medlemskap i Älvräddarna.
 • Föreningen stöder och medverkar i eventet Fiskarnas rike med Martin Falklind och Studiefrämjandet.

 

 1. Planering årsmötet

Årsmötet genomförs fysiskt utan digital uppkoppling 23 mars, kl.19:00 Stjärnvallen. Ansvarsuppgifter fördelades. Niclas Bäckman, chef för vattenenheten på länsstyrelsen är gästtalare. Revisor och valberedning informeras. Mötet annonseras i NT och Corren.

 

 1. Förvaltningsplan för mellanskarv

Föreningen är remissinstans, deadline 18 mars. Planen är en besvikelse, den är bla onödigt byråkratisk och man har inte tagit hänsyn till vår plan som vi skickade in till länsstyrelsen för 2 år sedan. Det råder också en viss begreppsförvirring mellan storskarv och den aktuella kinesiska mellanskarven vilket gör en del slutsatser blir ologiska! En arbetsgrupp kommer att utarbeta ett remissvar.

 

 1. Information
 • Kommunen nekades prövningstillstånd för Roxenbadens detaljplan vilket gör att planen inte godkänns. Ledningsrätten ligger fortfarande överklagad hos Mark- och miljödomstolen. Tekniska verken har inte kommenterat detta. Man har tidigare sagt att man då inte kommer att gå vidare med VA-ledningen på botten av Roxen om det blir ett nej på detaljplanen. Osvuret är väl bäst.
 • Länsstyrelsen kommer att bli huvudman för Övre Motala Ströms Vattenråd som förväntas komma igång under våren. Det är en tillfällig lösning, 1 år efter att länsstyrelsen upplöste det gamla vattenrådet.

 

 1. Nästa möte i anslutning till årsmötet

Datum:                         onsdag 23 mars

Tid:                               18:00

Plats:                            Stjärnvallen