ROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnvallen
TID: 2019-03-06 18.00
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester
Anders Carlsson Lars Christofferson
Leif Ånell Ulf Johansson
Anders Nilsson


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

3. Kassa: 255000kr

4. Inför stundande Årsmöte 2019
Förplägnad, OK
Sekreterare OK
Valberedning, OK
Förslag till styrelsearvoden, 950kr + 2000kr till ordföranden och 500kr revisorer.
Inga inkomna motioner.

 

5. Övriga frågor:

Beslutades att uppdatera hemsidan till en modernare version med den senaste tekniken.

Till nästa möte tas offertförslag in från C&L London (drift nuvarande hemsida) samt att Göran Ingvald tillfrågar sin kontakt om kostnad för byggande och drift av hemsida.

Fiskekort och fiskekortspriser diskuterades, I grunden beslutades att föreningen ska ha ett dagkort och ett årskort omfattande även trolling. Tre olika prisnivåer kom på förslag: dagkort/årskort, 80kr/800kr, 100kr/1000kr och 80kr/900kr.
Eddie och Göran gavs mandat att bedöma vilket av alternativen som är mest fördelaktigt för föreningen.

 

Göran trycker upp nya broschyrer till sportfiskemässan. Broschyrerna skall INTE inehålla fiske regler och fiskekortspriser, Hänvisas till hemsida!! 

Fortsatt isättning av lekmogen gös beslutades. Anders Nilsson hör med Bolmen angående leverans.

 

6. Mötet avslutas

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson