PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS: Ljungsbro

TID: 2019-01-28 

NÄRVARANDE: Anders Nilsson Anders Samuelsson Göran Ingvald Eddie Uggla 
Ulf Johansson Anders Carlsson
Leif Ånell Lars Christofferson
Christer Tobiasson Bertil Almroth


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.


2. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

3. Ekonomi, kassa 272161kr, Fiskekortsförsäljning 2018 94357kr

 

4. Anders S skickar inloggningsuppgifter till Göran.

 

5. Anders S tar reda på hur mycket vi beslutade att sponsra Upplevs fiskefilm med.

 

6. Provfisket ska presenteras under februari för RFVOF, Linköpings och Norrköpings kommun, Tekniska verken, Länsstyrelsen och Petter Tibblin.
Eddie har mandat att bestämma tid och plats.


7. Skarvjakten under 2019, samma tillstånd som tidigare gäller.
Rfvof har under 2018 skjutit 100st 
Anders Nilsson skjutit 300st
Prickade ägg 200st
Eddie rapporterar till Länsstyrelsen och ansöker om höjning av antalet

Anders Nilsson sitter med i nyskapad grupp för skarvbekämpning i kommunens regi.

 

8. Inför årsmöte:

Anders S ordnar lokal, smörgåstårta, verksamhetsberättelse, föredragningslista och annonserar på hemsidan.

Eddie U ordnar annonser i Corren och NT

Åke W bjuder in gästtalare från kommunen

 

9. Valberedningen arbete fortskrider enligt plan.

 

10. Åke W redogjorde för följande:

Ljungsbro företagarförening arrangerar mini-mässa i Ljungsbro folketspark 30/3-19, Rfvof bör vara representerade.

Rfvof bör försöka ändra vattendomen i Roxen för att gynna fisklek under våren. Åke undersöker tillvägagångsätt.

Två möjliga fiskfrämjande åtgärder diskuterades, Låta Blackbäcken mynna i Roxen istället för i Motalaström och en flytt av Nykvarns kraftstation till Ljungsbro, båda åtgärderna skulle gynna Norsen på ett bra sätt. Hur vida de båda förslagen går att genomföra undersöker Åke W.

 

11. Fördelning av rörlig summa av arvodet (7000kr)
Ordföranden 2000kr
Eddie 2000kr
Göran 2000kr
Åke 1000kr


12. Övriga frågor:

Göran bevakar en eventuell upplösning av Stångånsfvof.

Rfvof:s vattenägare får fiska på eget vatten med valfritt fiskeredskap utan fiskekort förutsätt att man följer regler om maskstorlekar och att gös ej tas upp. I övriga sjön gäller fiske med fiskekort och enbart handredskap.

Prenumerationer avseende styrelsemedlemmarna gicks igenom.

Nuvarande fiskekortskontrollanter gicks igenom. Just nu är bara Leif och Anders N aktiva. Eventuellt är en till på ingång, Håkan Fransson.


13. Nästa möte 6/3 -19 18.00 Stjärnvallen

 

14. Mötet avslutas

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson