PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Stjärnvallen
TID: 2018-03-07 18.00
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Anders Samuelsson Göran Ingvald Åke Wester
Anders Carlsson Lars Christofferson
Leif Ånell Ulf Johansson


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

3. Kassa: 219518kr

4. Inför stundande Årsmöte 2018
Förplägnad, OK
Sekreterare OK
Valberedning, OK
Förslag till styrelsearvoden, 950kr + 7000kr att fördela (förslag), 500kr revisorer.
Inga inkomna motioner.

 

5. Övriga frågor:

LRF motion om skarven.

 

6. Nästa möte kallas av Eddie när allt runt provfisket är klart.

 

7. Mötet avslutas

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Eddie Uggla