DAGORDNING
1.Mötets öppnande
2.Föregående mötesprotkoll
3. Ekonomi, kassarapport
4. Information från Åke W
5.Logotype för föreningen
6. Möte med fiskekontrollanter
7. Kajakfisketävling
8.Facebook sida
9. Inplantering
10.Skarvjakt
11.Provfiske
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
14. Mötets avslut

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2017-04-10
NÄRVARANDE: Åke Wester Eddie Uggla
Anders Nilsson Göran Ingvald
Anders Samuelsson Ulf Johansson
Leif Ånell Anders Carlsson

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa 197.500kr

4. Åkes rapporter:
Det påstådda samrådet angående Stångåns vattendom har inte skett med Rfvof eller övriga intressenter.

Åke och Ulf skriver ihop en anmälan om miljöbrott för Länstyrelsens skarvodling

Informationsdag om vattenprojekt i Östergötland hålles den 29 april i Norrköping.

Åke har visat runt politiker och representanter från Tekniska verken med gott resultat och visat intresse.

5. Arbetet med loggan skjuts till nästa möte

6. Ulf och Leif anordnar ett möte med fiskekontollanterna under våren. Polisen informerar under mötet. Anders N håller med en båt.

7. Kajakfisketävlingen får förfoga över fiskekortsintäkterna från tävlingen. Motprestationen blir att använda pengarna till den tilltänkta filmen om tävlingen och exponera Roxen. Eddie skriver ihop ett avtal med arrangören.

Göran jobbar vidare med gemensamma fiskeregler för Roxen, Stångåns fvof och nedre Svartån.

8. Anders S. Pratar med Christian som admistrerar hemsidan om eventuell uppstart av Facebooksida för sjön.

9. Anders Nilsson samkör åltransporten med Glan för en summa om högst 10.000kr
Gös från Bolmen sätts in under våren för en total summa om högst 70.000kr
Åke informerade om ålinplantering vid Svartåfors arrangerat av Tekniska verken.

10. Skarvjaktsbeslutet kommer ifrågasättas av Eddie då det radikalt har sänkts inför 2017-2019 utan motivering.

11. Anders N. kontaktar P-E på Länstyrelsen angående provfiske 2018.

12. Övriga frågor:
Vattenägarförbundet årsmöte 12/4, Åke och Ulf försöker närvara.

Anders N kontaktar Kenneth Carlsson angående eventuellt valberedningsarbete.

13. Nästa möte 12/6-17 kl 19.00 Ljungsbro

14. Mötets avslut

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson