DAGORDNING

1.Mötets öppnande
2.Föregående mötesprotokoll
3.Ekonomi, fiskekortsförsäljning och kassarapport
4.Information från Åke W
5.Inplanteringar
6.Skarvjakt
7.Kommunikation med Svatåns fvof
8.Fisketävling
9. Fiskekontrollanter
10.Årsmöte
11. Övriga frågor
12. Nästa möte
13. Mötets avslut

PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2017-01-30
NÄRVARANDE: Åke Wester
Anders Nilsson
Anders Samuelsson
Leif Ånell
Göran Ingvald
Anders Carlsson
Lars Christofferson
Jan-Anders Tolf
Christer Tobiasson
Bertil Almroth

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 213120 kr
Fiskekortsförsäljning har inbringat 69.000 (2015,84000kr)

4. Åke rapporterade:
I Svartån kommer minimumflödet under leken även omfatta gamla strömfåran vilket vi från styrelsen ser som väldigt positivt.

29 april kommer en vattendag anordnas i Norrköping.

5. Inför årsmötet föreslås en inplanteringsbudget på 80.000kr.
70.000kr gös, 10.000kr ål

6. Ansökan om skarvjakt 2017 skall kompletteras med ansökan om tillstånd för att skydda lekplatser vid leken. Åke och Eddie kontaktar Mia Kjellander för att skriva ansökan.

7. En skrivelse skickas till Svartåns fvof om lika regler. Göran Ingvald skickar till Åke för vidare behandling i Svartåns fvof.

8. Företaget Upplev planerar genomföra en fisketävling med kajaker under sommaren 2017. Göran Ingvald och Leif Ånell är kontaktpersoner i styrelsen.

9. I dagsläget finns 19st fiskekontrollanter registrerade i Roxen. Leif Ånell och Ulf Johansson ordnar ett möte med alla kontrollanter under våren.

10. Årsmöte på Stjärnvallen 8mars 19.00. Göran bjuder in någon från Upplev att berätta om kajakfisketävlingen.

11. Inga övriga frågor.

12. Nästa möte onsdagen den 8/3 kl18.00

13. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson