rädda.roxen.nu

Rädda Roxen (RR) är ett fisk- och vattenvårdsprogram som leds av Roxens Fiskevårdsområdesförening (RF). Tillsammans med lokala organisationer förvaltar föreningen Roxen med syftet att bli en av Sveriges mest attraktiva sjöar för fiske, friluftsliv och rekreation.  

 

Swisha ett bidrag märkt RR till: 123 077 7045

Aktuellt

VA-ledningen i Roxen, Lantmäteriets förrättning av VA-ledningsrätten kommer att dra ut på tiden. Vi har överklagat aktuella domar hos Mark- och Miljödomstolen. Swisha ert stöd till Rädda Roxen.

Projektet Höj Roxen, som sker i samarbete med Vattenrådet för övre Motala ström har kommit igång, vi har bla haft ett möte med Landshövdingen. 

På den biologiska mångfaldens dag 22 maj presenterades Rädda Roxen för de ledande kommunpolitikerna Lars Viking och Denise Cassel från Linköping och Lars Carlsson från Motala. En båttur till skarvkolonierna i Roxen följdes upp med besök i Malfors Naturreservat och vid vattenkraftsstationerna i Malfors och Nykvarn där det behövs fria fiskvandringsvägar. RF är tacksam för mycket positiv respons liksom för framtida samarbete.

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län, 2020.

RF har överklagat Tekniska Verkens tillstånd att dra en vatten-och avloppsledning på Roxens botten mellan Roxenbaden och Berg. Med den tekniska lösning som har föreslagits föreligger allt för stora risker för den skyddade Natur 2000-miljön och föroreningar i en så grund slättsjö som Roxen. 

I samarbete med Upplev tar RF fram en informationsfilm om Rädda Roxen och värnandet av det fina gäddfisket, premiär i höst.

I vecka 18 har RF släppt 400 kg lekmogen gös på två olika ställen i Roxen. 

Under veckorna 16–18 genomfördes provtagningar av norsleken i Motala ström och Svartån. För andra året i rad noterades ingen norslek som är så viktig föda för Roxens fiskar. Det ska inte finnas mellanskarvar på norsens lekplatser när den leker. 

Appen iFiske har numera en funktion för att kunna rapportera skarvförekomst i Roxen i samband med fångstrapportering.

Linköpings kommun ställer sig bakom RF's ansträngningar att komma tillrätta med mellanskarven. 

RF's förslag på skarvförvaltningsplan sändes till Länsstyrelsen Östergötland i början av året och vi avvaktar fortfarande svar på samarbete.

Länsstyrelsen Östergötland har gett RF ett femårigt tillstånd för skyddsjakt efter mellanskarv. RF har överklagat Länsstyrelsens och BirdLifes yttranden och ifrågasatt själva handläggandet.  Förvaltningsrätten avslog alla våra yrkanden. Vi diskuterar huruvida vi ska gå vidare till Kammarrätten.

Roxen 

Roxen är en del av Motala ström som löper tvärs igenom Östergötland från Vättern till Östersjön. Det är en kulturhistorisk ikon känd för sitt utmärkta fiske, livsnödvändiga dricksvatten och pålitliga vattenkraft i Östergötland. Roxen är känt för ett fint sportfiske med fisketävlingar liksom friluftsliv, båt- och vattensport, camping och badliv. Bergs slussar är ett av de absolut populäraste turistmålen i Östergötland. Den intilliggande badplatsen är med sitt utmärkta läge nära Linköping mycket välbesökt under fina sommardagar.  Det mångåriga yrkesfisket med sin torgförsäljning i Linköping är klassat som ett riksintresse. Roxen rymmer många fiskarter som tex nors, gädda, abborre, gös, vimma, asp, lake, löjor och ål. Dessutom förekommer bäver, utter, spillkråka, kungsfiskare, rödspov, havsörn, fiskgjuse, gråtrut, häger, egretthäger, skäggdopping, forsärla och kärrhök m fl.

Fisk- och vattenvårdsprogram 

Kamp mot invasiva arter

På kortare sikt har åtgärder prioriterats mot de invasiva arterna mellanskarv och smalbladig vattenpest liksom mot blommande giftalger.

Mellanskarven

Skarv i RoxenDet största hotet mot Roxen utgörs av mellanskarvarna som uppgår till ca 10 000-15 000 fåglar under sommarhalvåret. Hela fisksamhällen går under och vattnet försämras. Det här har pågått under 30 år. Predationen av fisk, huvudsakligen abborre och nors, uppgick till ca 600 ton fisk för 2019 vilket är dubbelt så mycket som Roxen normalt producerar under ett år. Dessutom åderlåts fiskkapitalstocken på ca 300 ton fisk per år vilket gör att hela det vattenekologiska systemet kollapsar. Därutöver släpper skarvarna ut gödsel i sjön motsvarande 10-tals ton med kväve och fosfor per år. Bad- och båtlivet har också blivit lidande, det är bara fågelskådare som beundrar de vita och kala guanoöarna.  Se https://www.youtube.com/watch?v=EtxkNi_RSLU

Länsstyrelsen Östergötland har gett RF tillstånd för skyddsjakt efter 1 000 mellanskarvar och förstörelse av 3 500 ägg per år under en period på fem år. Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen Östergötland, som är ansvarig för skarvförvaltningen, har tagit detta steg. Men det finns inga pengar avsatta för skyddsjakten. Det behövs extra resurser för att genomföra det hela på ett tillfredsställande sätt.

RF tog initiativ till att ta fram ett förslag till lokal förvaltningsplan för skarv i enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverket. Planen har sänts till Länsstyrelsen Östergötland som avser att komma ut med en skarvförvaltningsplan för länet. RF ser fram emot detta viktiga samarbete.

Blommande giftalger och smalbladig vattenpest

Skarv i RoxenRoxen drabbas allt som oftast av omfattande algbildning som kan medföra algförgiftning eller algtoxinförgiftning. Orsaken är det gift som bildas när algerna snabbt förökar sig i vattnet. En grupp giftalger utgörs av cyanobakterier som trivs i näringsrika vatten. Det har dock inte rapporterats in några större förekomster av dem i Roxen. Cyanobakterierna avger nervgift, levergift och tarmgift som skapar stora besvär för framförallt barn. Symptomen vid förgiftning är illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Den som uppvisar symtom bör kontakta läkare.

Vattenpesten har blivit ett stort gissel i Roxen, den har en hög reproduktionsförmåga och växer snabbt i grunda och näringsrika sjöar. En tät massa av vattenpest hindrar solljuset att tränga ned i vattnet vilket påverkar livsbetingelser för andra växter och förändrar miljön för djurlivet. Övergödningen i ett vattenområde ökar med vattenpesten. Först tas näringsämnen upp ur sedimenten under tillväxten. När växten sedan bryts ner inför vintern frigörs dessa näringsämnen som hamnar i vattnet. En nedbrytning av stora mängder växtmaterial leder till syrebrist.

Täta bestånd av vattenpest ställer till stora problem för båttrafik, fiske och rekreation. Vattenkraftverken har också stora problem när pesten täpper till inflödeskanalerna. På vissa ställen är Roxen täckt av en grön matta och där ser fiskenäten ut som ryamattor när de tas upp. Båthamnen i Linköping har stora problem med vattenpesten förutom att vattennivån är för låg. Ofta fastnar båtar i vattenpesten och det är svårt att ta sig in i och ut ur hamnen.

Det är svårt att förebygga spridningen av vattenpesten och det krävs stora insatser för att få bort den. De metoder som är aktuella är bl a slåtter, täckning, manuellt upptag för rötning eller användning i biogasanläggningar. Linköpings båthamnsförening och kommunen har fått 1 Mkr för bekämpning av vattenpesten. Resultatet har stor betydelse för hur man kan ta sig an pesten i hela Roxen och Motala ström.

Skarv i RoxenVattendjupet i Roxen och fria vandringsvägar för fisk

Roxen med sitt medeldjup på 4,8 m är numera för grund och vattennivån måste höjas inom domens ram med ca 34 cm. Det kan ske utan någon som helst fara för dammar och fördämningar och till minimala kostnader. Syftet är att trygga vårens översvämningar av våtmarkerna för att bl a trygga strandängarna, örtrikedomen, gädd-, braxen- och sutareleken och fågellivet.

Bildandet av fria vandringsvägar för fisk förbi vattenkraftverken uppströms och nedströms Roxen är en mycket angelägen fråga. Det är av största vikt att ordna omlöp förbi Malfors och Nykvarn. Nykvarns ekonomiska bidrag till elproduktionen är synnerligen marginellt och kraftverket är ett stor hinder för naturlig fisklek och fiskvandring. Ett bra exempel på vandringsväg för fisk i Linköpings kommun är det exklusiva omlöp som numera finns vid Tekniska Verkens kontor vid Stångån. En öppen och fri strömfåra från ravinen vid Malfors kraftstation ner till Roxens mynning skulle bli en utmärkt lekplats för fisk och ett ett attraktivt och spännande ädelfiske. Det finns flera liknande projekt i världen där man har lyckats återskapa den naturliga strömmen vilket har bidragit till betydande inkomster från fisketurism. 

Det är av yttersta vikt att tappa en ekonomiskt försumbar mängd vatten, ca 1 m3 per sekund, från dammen till kungsfåran i Naturreservatet vid Malfors kraftstation. En temporär lösning med hävert från dammen kommer att fungera utmärkt. Det är nödvändigt för den naturliga reproduktionen av lokal fisk och vandrande fisk i strömmen liksom för övrig fauna och flora. Det ger också besökarna i naturreservatet en uppfattning av begreppet strömmande vatten och hur det påverkar naturreservatets fauna och flora.

Rekonstruktion av lekbottnar, föryngring och stödutsättning av fisk

RF arbetar med att återställa lekbottnar för naturlig fiskreproduktion i Roxen, Motala Ström och Svartån. Ett exempel är aspen som har börjat leka igen i Svartån. Det genomförs regelmässiga utsättningar av främst gös och ål i Roxen. RF samarbetar också med Tekniska Verken för transport av 1-2 ton prima Roxenål per år som släpps ut i Stegeborg för att undvika turbinerna i vattenkraftverken på vandringen till Sargassohavet.

RF har också överklagat Tekniska Verkens tillstånd att dra en vatten-och avloppsledning på Roxens botten mellan Roxenbaden och Berg. Med den föreslagna tekniska lösningen föreligger det allt för stora risker för den skyddade Natura 2000-miljön och föroreningar i en så grund slättsjö som Roxen. Dessutom är det tänkt att den ska gå över gösens lekbottnar. Man har inte undersökt möjligheten att integrera VA-ledningen med den nödvändiga utvecklingen av övrig befintlig infrastruktur till Roxenbaden. Det finns redan ledningar till Flemma. RF's förslag är att gräva ner ledningen under en barnsäker och naturskön cykelväg utmed landsvägen kompletterad med belysning. Lantmäterimyndigheten kommer att pröva ärendet i mitten av juni.